Werkwijze

Spelen Ervaren Leren Ontdekken
Kiva  

Voorwaardelijk aan het leren is een veilige omgeving. We begeleiden en stimuleren de sociaal emotionele ontwikkeling daarom zo goed mogelijk, onder andere met behulp van de methode KiVa. Vanaf groep 1 tot en met groep 8 komen wekelijks KiVa activiteiten en lessen aan bod in tien, jaarlijks terugkerende thema's. Wij zien ouders als waardevolle partners in het begeleiden van de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Hierom informeren we ouders elke keer als we een nieuw thema starten. Zo kunt u als ouder uw kind helpen door ook thuis over het thema in gesprek te gaan.  

Brede ontwikkeling 

'Een kleurrijk palet voor jouw toekomst' is niet voor niets ons motto! Wij vinden het enorm belangrijk dat onze leerlingen de basisschool verlaten met een goed en gevarieerd gevulde rugzak. Naast de basisvakken als rekenen, taal en spelling besteden wij dan ook op de volgende wijzen veel aandacht aan kunst en cultuur, techniek, bewegen en een gezonde levensstijl. 

Kunst en cultuur 

Jaarlijks bezoeken de kinderen meerdere musea en/of theaters die Leiden rijk is. Creatieve vorming is een belangrijk onderdeel in ons lesprogramma waarbij we de creativiteit van de leerlingen zoveel mogelijk stimuleren. Onze gespecialiseerde leerkracht beeldende vorming helpt leerkrachten bij het vormgeven van goede lessen en ook lessen 'VTS', ofwel Visual Thingking Strategies. Kinderen worden daarbij uitgedaagd om naar kunst te kijken vanuit verschillende perspectieven. Gevoelens en indrukken verwoorden en goed naar elkaar luisteren zijn daarvoor belangrijke vaardigheden. Om de muzikale ontwikkeling van de kinderen te stimuleren krijgen alle leerlingen vanaf groep 1 les van een vakleerkracht muziek. Plezier en ook het leggen van een stevige muzikale basis staan centraal in deze lessen! 

Techniek 

Het Technolab verzorgt jaarlijks technieklessen bij ons op school waarbij kinderen in aanraking komen met allerlei aspecten van techniek. Zelf aan de slag gaan en ontdekken is bij de lessen het uitgangspunt. 

Sport en gezonde levensstijl 

Naast dit alles vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen plezier ervaren in bewegen en een gezonde levensstijl ontwikkelen. Onze leerlingen krijgen minimaal twee keer per week les van onze vakleerkracht gym. In aanraking komen met verschillende soorten sporten en plezier ervaren in bewegen, sport en spel staan hierbij centraal.  

Thematisch onderwijs  

In de onderbouw werken we in de klas thematisch. Onze leerkrachten bereiden de thema's samen voor. Middels lessen en spelactiviteiten rond dit thema maken de leerlingen zich spelenderwijs nieuwe vaardigheden eigen zoals lezen, tellen, ordenen en de betekenis en het gebruik van nieuwe woorden. Onze ambitie is om ook in de andere groepen thematisch te gaan werken en leerlingen uit te dagen om op een betekenisvolle en onderzoekende wijze de wereld te ontdekken.  

Engels vanaf groep 1  

We wonen in een internationale stad. Hierom vinden we het belangrijk dat we onze leerlingen de tools meegeven om hiermee om te gaan. Leerlingen krijgen daarom bij ons Engelse lessen vanaf groep 1. We maken hierdoor gebruik van de onbevangenheid van onze jonge leerlingen om een nieuwe taal te gebruiken. Spelenderwijs bouwen we de Engelse taalvaardigheid steeds verder uit  zodat we hen een stevige basis meegeven. 

Ook dit jaar is er bij ons op school weer de koningsspelen
Natuurlijk hebben we ter afsluiting van het project trots onze...
Het thema dieren
Lucas van Leyden doet actief mee aan de sporttoernooien in Leiden