Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Vragen, zorgen en klachten

Vragen, zorgen en klachten op school

Het kan voorkomen dat u zich zorgen maakt of klachten heeft over de gang van zaken op school. Het is belangrijk daarmee niet lang te blijven rondlopen.

Als u zich zorgen maakt over de gang van zaken in de groep van uw kind of over uw kind, spreekt u eerst met de groepsleerkracht. Als dat niet tot een bevredigend resultaat leidt, kunt u naar de directie of de vertrouwenspersoon van de school gaan. Klachtenregeling op school

 

Vragen, zorgen en klachten voor het bestuur

Helaas hebben leerlingen, docenten, ouders en andere betrokkenen bij scholen, ook wel eens met een klacht te maken. 
Klachten over bijvoorbeeld begeleiding of beoordeling van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie of pesten. Veruit de meeste klachten zijn in onderling overleg tussen betrokkenen op juiste wijze af te handelen. Echter, als dat niet mogelijk is of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling van de Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden. 
 
In het onderwijs is sinds enige jaren het klachtrecht ingevoerd. Volgens deze wet moet iedere school beschikken over een klachtenregeling. Met ingang van 1 januari 2010 is er een nieuwe klachtenregeling voor de scholen die vallen onder het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden. Het bevoegd gezag is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Het bevoegd gezag heeft de beschikking over twee vertrouwenspersonen die fungeren als aanspreekpunt bij klachten. Indien de persoon die een klacht wil indienen dit wenst, begeleidt de vertrouwenspersoon hem/haar bij het indienen van de klacht bij de Landelijke Klachtencommissie onderwijs en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie.
 
Hier vindt u de volledige Klachtenregeling PROO Leiden. Hierin vindt u ook belangrijke adressen en contactgegevens van de Landelijke Klachtencommissie onderwijs, het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden en de contact- en vertrouwenspersonen.

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren