Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Terminologielijst

In de aanmeldprocedure komen veel termen voor, die mogelijk wat verduidelijking vragen. Soms ook, omdat ze in het dagelijks leven wellicht een iets andere betekenis hebben.

 

Op alfabetische volgorde bespreken wij de volgende termen:

 

aanmeldformulier - aanmelding - eerste indrukgesprek - groepsindeling - inschrijving - intakeformulier - intakegesprek - loting - ondersteuningsbehoeften - plaatsing - rondleiding - schoolondersteuningsprofiel - toelating - voorrangscriteria - wachtlijst - wennen

 

aanmeldformulier Met het aanmeldformulier geeft u aan dat u uw kind graag geplaatst ziet op de Lucas van Leyden. Op het aanmeldformulier geeft u alle relevante informatie over uw kind.
Het aanmeldformulier staat op onze website en kunt u downloaden. [Aanmeldformulier obs Lucas van Leyden] U kunt het formulier digitaal of met de pen invullen en opsturen naar administratie@lucasvanleyden.nl of ons postadres.
De ouders ontvangen binnen zes weken na ontvangst van het aanmeldformulier een ontvangstbevestiging (bij uitzondering wordt deze termijn verlengd met vier weken).
Het aanmeldformulier wordt meegenomen in de procedure als het kind de leeftijd van drie jaar heeft bereikt. Voorwaarde is dat u een rondleiding bij ons op school heeft gehad.
De ouders geven op het aanmeldformulier aan bij welke andere scholen het kind is aangemeld, in volgorde van voorkeur. De school van eerste voorkeur, mag de aanmelding als eerste in behandeling nemen. Ouders kunnen ook aangeven of zij een voorkeur hebben voor de locatie Vliet of Steeg.
aanmelding Een aanmelding voor de Lucas van Leyden wordt in behandeling genomen als het kind de leeftijd van drie jaar heeft bereikt en een rondleiding heeft plaatsgevonden. Dit gebeurt door het invullen en inleveren van een volledig en waarheidsgetrouw ingevuld en (digitaal) ondertekend aanmeldformulier. Deze kan van onze website worden gedownload. Aanmeldformulier obs Lucas van Leyden.docx
Heeft uw kind extra ondersteuningsbehoeften, dan dient u in een zo vroeg mogelijk stadium contact met de school op te nemen.
eerste-indruk-gesprek Als een kind enkele weken naar school is gegaan, zal de leerkracht u uitnodigen voor een eerste-indruk-gesprek. Hierin kunnen u en de leerkracht de eerste indrukken uitwisselen en kunnen vragen gesteld worden.
groepsindeling Aan het eind van het schooljaar maakt de school een indeling voor het nieuwe schooljaar. Hierbij worden de kinderen die het komende schooljaar zullen starten ingedeeld in een van de (kleuter-)groepen. Zodra dit bekend is, ontvangt u van ons hierover bericht. 
informatieochtenden

Met regelmaat gedurende het schooljaar worden informatieochtenden gehouden op beide locaties Vliet en Steeg. We kijken ernaar uit meer informatie te geven over ons onderwijs, onze leerlingen en ouders kennis te laten maken met andere geïnteresseerde ouders. Verder vinden wij het fijn om ouders de prettige sfeer op onze school te laten proeven. Een lid van de directie verzorgt de informatieochtend. Daarnaast leiden de leerlingen van groep 8 geïnteresseerden rond, geven hier en daar een kijkje in de klassen en beantwoorden vragen.

inschrijving Inschrijving vindt plaats na de positieve toelatingsbeslissing (uw kind is ingeloot).
Ouders van kinderen die worden toegelaten bevestigen schriftelijk, binnen twee weken, dat zij van de toelating gebruik maken. Na de bevestiging wordt het kind definitief ingeschreven. De aanmelding van het kind is op dit moment een officiële inschrijving geworden. U bent dan verzekerd van een onderwijsplaats op de Lucas van Leyden voor uw kind.
intakeformulier Een paar maanden voordat uw kind vier jaar wordt, ontvangt u van ons een intakeformulier. Wij vragen u dit formulier binnen twee weken aan ons te retourneren.
Wij vragen u op dit formulier vooral naar bijzonderheden rondom uw kind en de thuissituatie.
Dit formulier geldt als informatiebron voor het intakegesprek, dat u met de toekomstige leerkracht(en) van uw kind zult voeren.
intakegesprek Ongeveer twee maanden voordat een kind vier jaar wordt, worden ouders en het kind uitgenodigd om kennis te komen maken op school. Dit gebeurt door de groepsleerkracht. Tijdens dit gesprek worden eventuele bijzonderheden rondom de inschrijving, het kind en de thuissituatie besproken en kunt u vragen stellen. Ook worden afspraken gemaakt over het wennen en de start van het kind.
Het door u eerder ingevulde intakeformulier geldt als belangrijke informatiebron voor dit gesprek.  
loting Loting vindt plaats als er meer kinderen zijn aangemeld dan we kunnen plaatsen (onderwijsplaatsen hebben).
Loting vindt vier keer per jaar plaats door een afvaardiging van de directie en de medezeggenschapsraad. De MR stelt aan het eind van het schooljaar eraan voorafgaand vast op welke data geloot wordt. Per loting wordt door de MR en de directie vastgesteld hoeveel plaatsen beschikbaar zijn per locatie.
De kinderen die drie jaar zijn geworden in de drie maanden voorafgaand aan de loting, binnen het Schoolondersteuningsprofiel passen, van wie de ouders een rondleiding hebben gehad en van wie het aanmeldformulier correct is ingevuld, loten mee.
Ouders krijgen binnen twee weken na de loting bericht van de school. Hierin wordt aangegeven of het kind toegelaten kan worden of dat het op de wachtlijst is geplaatst. Ouders moeten binnen twee weken na deze berichtgeving aangeven of zij gebruik willen maken van de onderwijsplaats dan wel de plaats op de wachtlijst.
ondersteuningsbehoeften Mocht uw kind extra ondersteuningsbehoeften hebben, is het noodzakelijk om dit in een zo vroeg mogelijk stadium met de school te bespreken. Wacht in dat geval niet totdat uw kind drie jaar is. Samen kunnen wij bekijken wat haalbaar is op onze school (zie ook het Schoolondersteuningsprofielen welke routes eventueel gelopen moeten worden.
Van extra ondersteuningsbehoeften is sprake als een kind extra hulp nodig heeft in de ontwikkeling (cognitief, motorisch, communicatief of anderszins), bij de zelfstandigheid of op medisch gebied. Ook in het geval van een gecompliceerde of hulpbehoevende thuissituatie worden wij graag vroegtijdig geïnformeerd.
plaatsing Een kind wordt geplaatst als het de leeftijd van vier jaar heeft bereikt. Voorafgaand aan de plaatsing zal het intakegesprek met de leerkracht(en) plaatsvinden, waarbij ook afspraken worden gemaakt over het wennen en de startdag.
Kinderen die in de maanden juni, juli of augustus vier jaar worden, zullen met de leerkracht afspraken maken over de handigste startdatum.
schoolondersteuningsprofiel In het schoolondersteuningsprofiel staat welke ondersteuning een school kan bieden aan kinderen die extra ondersteuningsbehoeften hebben. Dat heeft gevolgen voor welke kinderen toegelaten kunnen worden. Het schoolondersteuningsprofiel van de school is te vinden op de website.
toelating Aanmelding betekent niet automatisch toelating.
Wij bekijken de aanmelding en bepalen of een kind toelaatbaar is: of we het kind kunnen toelaten op basis van de toelatingscriteria. Dit heeft te maken met de maximale hoeveelheid kinderen die we kunnen aannemen en of we in de ondersteuningsbehoeften kunnen voorzien (of we een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod kunnen bieden). Deze zijn beschreven in het schoolondersteuningsprofiel.
Als er meer kinderen zijn aangemeld dan we kunnen plaatsen, zullen we loten.
voorrangscriteria Broertjes en zusjes (gezinsleden) hebben voorrang op nieuwe gezinnen, indien zij tijdig en correct zijn aangemeld. Dat wil zeggen dat het kind aangemeld moet zijn voordat de loting van zijn/haar leeftijdsgenoten plaatsvindt. Wij werken niet met een postcodegebied.
wachtlijst Als uw kind heeft meegedaan met de loting en niet is ingeloot, zal het een plek op de wachtlijst aangeboden krijgen. De plek (het nummer) is vastgesteld bij de loting. U krijgt hiervan bericht.
Als u de plek op de wachtlijst binnen twee weken aan ons bevestigt, zullen wij u in volgorde van deze wachtlijst benaderen, als er een onderwijsplaats vrijkomt. Dat doen wij totdat uw kind vier jaar is geworden, want vanaf dat moment gaat uw kind naar een andere school. Het staat u vrij om ons te benaderen nadien.
Bevestigt u de plek op de wachtlijst te laat, dan komt uw kind onderaan de wachtlijst te staan.
wennen Ouders maken met de groepsleerkracht in het intakegesprek afspraken over het wennen. Dat is maatwerk. Doorgaans komt een kind drie keer een ochtend wennen, voordat het vier jaar is.
Hoe de eerste schoolweek verloopt is ook maatwerk en zal met u besproken worden (bijvoorbeeld halve of hele dagen naar school). Als er geen bijzonderheden zijn, zal het kind na de eerste week sowieso volledig meedraaien.
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren