Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Stap 3 Toelating

De school bepaalt of uw kind toelaatbaar is. Dat wil zeggen: of uw kind binnen de toelatingscriteria van de Lucas van Leyden past. Hierin worden de ondersteuningsbehoeften en het schoolondersteuningsprofiel meegenomen. Ook vinden wij het noodzakelijk dat u een rondleiding heeft gehad op school, zodat u een bewuste keuze maakt.  

 

Indien er meer aanmeldingen dan onderwijsplaatsen zijn, zal door middel van loting worden bepaald welke kinderen kunnen worden toegelaten en welke kinderen op de wachtlijst worden geplaatst. We houden altijd rekening met de voorrangscriteria. De loting vindt plaats door een afvaardiging van de directie en de medezeggenschapsraad. Per locatie en per lotingsmoment wordt vastgesteld hoeveel kinderen geplaatst kunnen worden. Het is belangrijk dat ouders van kinderen die een ondersteuningsbehoefte hebben in een zo vroeg mogelijk stadium contact met ons opnemen, zodat we samen kunnen kijken of we in de ondersteuningsbehoefte kunnen voorzien. Mogelijk vraagt het bepalen hiervan veel tijd en kunnen we dat niet binnen enkele weken uitgezocht hebben. Als het niet tijdig duidelijk is of uw kind binnen het ondersteuningsprofiel van de school past, kan uw kind niet meedoen met de loting. Bij de loting worden alleen kinderen meegenomen van wie een volledig en correct ingevuld aanmeldformulier bij ons is binnengekomen, van wie de ouders een rondleiding hebben gehad en kinderen die binnen het schoolondersteuningsprofiel passen.

 

Loting vindt eens per kwartaal plaats. De medezeggenschapsraad stelt aan het eind van het schooljaar eraan voorafgaand vast op welke data wordt geloot.

Voor de kinderen die in december, januari of februari 3 jaar zijn geworden is de loting in de tweede week van maart.
Voor de kinderen die in maart, april of mei 3 jaar zijn geworden is de loting in de tweede week van juni.
Voor de kinderen die in juni, juli of augustus 3 jaar zijn geworden is de loting in de tweede week van september.
Voor de kinderen die in september, oktober of november 3 jaar zijn geworden is de loting in de tweede week van december.

U krijgt binnen twee weken na de loting bericht van de school of uw kind toelaatbaar is (is ingeloot) of dat uw kind op de wachtlijst is geplaatst. Hierop geven wij ook aan of het plek betreft op de locatie Vliet of de locatie Steeg. Indien uw kind op de wachtlijst is geplaatst, zal u ook geïnformeerd worden over de plaats op de wachtlijst. 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren