Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Doelen voor 2019-2020

De samenleving staat niet stil en ook het onderwijs is altijd in beweging. De school blijft zich dan ook altijd ontwikkelen. Wij stellen iedere vier jaar een schoolplan op, waarin de doelen voor de komende jaren uiteen worden gezet.

 

Voor het schooljaar 2019-2020 staan de volgende hoofdpunten op het programma:

 • communiceren en ontmoeten
  Ook dit schooljaar hebben wij extra aandacht voor deze pijler.  Met name het organiseren vansportief werkvormen in het kader van de implementatie van ons coöperatief leren zal centraal staan. Dit schooljaar wordt in overleg met het leerteam het coöperatief leren verder vorm gegeven.
 • Ouderparticipatie
  In de MR is besloten dat er een oudercommissie opgericht zal gaan worden. Het doel van deze oudercommissie is om het onderwijs te ondersteunen. Maar ook zullen zij trachten antwoord te geven op de vraag hoe er voor gezorgd kan worden dat ouderparticipatie bijdraagt aan ouderbetrokkenheid. Per 1 augustus 2018 is de Stichting Vrienden van de OBS Lucas van Leyden opgericht. Inmiddels is de Stichting zover dat zij zich vanaf dit schooljaar zich verder zullen presenteren en activiteiten zullen ontwikkelen om ouders betrokken te laten zijn bij de activiteiten op school.
 • Implementatie OntwikkelingsVolgmodel voor kleuters en verdieping methoden
  Nieuwe onderwijsinzichten, ontwikkeling van moderne instructie- en verwerkingsmaterialen, de snel veranderende ICT-component vragen gedegen voorbereiding. Het Ontwikkelingsvolgmodel voor kleuters wordt verder uitgewerkt. Werkgroepen van teamleden werken aan de verdieping en borging van onze methoden. Voor komend jaar staat er geen vervanging op de agenda.
 • Invoering KiVa
  "Samen maken wij er een fijne school van". KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee wordt de sociale veiligeheid en het pedagogisch klimaat op school versterkt.
 • Borging van het Engels
  Het leerteam Engels draagt er zorg voor dat het Engels onderwijs, zoals dat twee jaar geleden vorm is gegeven, te borgen. Hierdoor kunnen wij vanaf groep 1 t/m 8 verantwoord Engels geven.
 • Aandacht voor het rekenonderwijs
  Automatiseren van rekenbegrippen is erg belangrijk om goed te kunnen rekenen. Voor de groepen 3 t/m 6 zal hiervoor extra aandacht zijn.
 • Passend onderwijs
  Steeds meer leerkrachten verdiepen zich door het volgen van cursussen (onder andere bij OnderwijsAdvies) in de toe te passen werkwijze om om te kunnen gaan met alle verschillen in de groep.
 • Aandacht voor het taalonderwijs
  Voor komend schooljaar worden er vanuit het taalonderwijs woordenschatonderwijs en begrijpend lezen (Nieuwsbegrip) centraal gesteld. Op school wordt rond woordenschatonderwijs en begrijpendlezen één leerteam gevormd, die eigenaar van dit domein wordt. Voor wat betreft het woordenschatonderwijs zijn vorig schooljaar de posters van het CED ingevoerd en dit schooljaar zal er aandacht besteed worden aan de borging..
 • Verdere implementatie van tablets en chromebooks
  Op beide locaties wordt er verder gewerkt met chromebooks en tablets. De ICT-werkgroep heeft ook dit jaar verschillende instructiemomenten ingepland, zodat het gebruik zo efficiënt mogelijk kan zijn. Om dit te kunnen realiseren is er vanuit de werkdrukmiddelen een dag ICT-begeleiding vastgesteld.
 • Wetenschap Techniek en Cultuur
  Aandacht voor kunstzinnige vorming door Visual Thinking Strategy.
  Aandacht voor techniekonderwijs
  Doel is om de kunstzinnige vorming een goede plek in ons onderwijs te geven. Dit schooljaar zal daar mee verder gegaan worden.
 • 21st Century Skills in het onderwijs
  Steeds vaker lezen wij deze term. Het heeft betrekking op een samenhangend geheel van vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in de 21ste eeuw. Gewerkt wordt aan de vaardigheden “samenwerking”, “kennisconstructie”, “ICT gebruik voor leren”, “probleemoplossend denken en creativiteit” en “planmatig werken”.

Bij al onze verbeteractiviteiten wordt er verbinding gezocht met de andere scholen van ons bestuur. Ons motto hierbij is "alleen ga je sneller, maar samen kom je verder".

 

Over veel van deze onderwerpen kunt u ook op andere plaatsen in onze schoolgids informatie vinden.

 

kleuters aandachtig aan het werk

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren