Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Doelen voor 2017-2018

De samenleving staat niet stil en ook het onderwijs is altijd in beweging. De school blijft zich dan ook altijd ontwikkelen. Wij stellen iedere vier jaar een schoolplan op, waarin de doelen voor de komende jaren uiteen worden gezet.

 

Voor het schooljaar 2018-2019 staan de volgende hoofdpunten op het programma:

 • communiceren en ontmoeten
  Ook dit schooljaar hebben wij extra aandacht voor deze pijler.  Met name het organiseren vansportief werkvormen in het kader van de implementatie van ons coöperatief leren zal centraal staan. Dit schooljaar wordt in overleg met het leerteam het coöperatief leren verder vorm gegeven.
 • Ouderparticipatie
  In de MR is besloten dat er een oudercommissie opgericht zal gaan worden. Het doel van deze oudercommissie is om het onderwijs te ondersteunen. Maar ook zullen zij trachten antwoord te geven op de vraag hoe er voor gezorgd kan worden dat ouderparticipatie bijdraagt aan ouderbetrokkenheid. Per 1 augustus is de Stichting Vrienden van de OBSLucas van Leyden opgericht. Dit schooljaar zullen zij zich presenteren en zich nadrukkelijk bezig houden hoe ouders goed betrokken kunnen worden bij de school.
 • Implementatie OntwikkelingsVolgmodel voor kleuters en verdieping methoden
  Nieuwe onderwijsinzichten, ontwikkeling van moderne instructie- en verwerkingsmaterialen, de snel veranderende ICT-component vragen gedegen voorbereiding. Het Ontwikkelingsvolgmodel voor kleuters wordt verder uitgewerkt. Werkgroepen van teamleden werken aan de verdieping en borging van onze methoden. Voor komend jaar staat er geen vervanging op de agenda.
 • Verdieping PBS en GIP
  Wij zijn meerdere jaren bezig met de invoering van PBS. Doel van PBS is heldere gedragsverwachtingen af te spreken met elkaar (kinderen, ouders en medewerkers). Inmiddels heeft dit zijn vruchten afgeworpen. PBS geven wij een meer eigen invulling.
  GIP zorgt ervoor dat de kinderen leren omgaan met uitgestelde aandacht. Ook hierbij geldt dat het belangrijk is dat de kinderen weten wat van hen verwacht wordt.
 • Passend onderwijs
  Steeds meer leerkrachten verdiepen zich door het volgen van cursussen (onder ander bij OnderwijsAdvies) in de toe te passen werkwijze om om te kunnen gaan met alle verschillen in de groep.
 • Aandacht voor het taalonderwijs
  Voor komend schooljaar worden er vanuit het taalonderwijs weer een drietal gebieden centraal gesteld t.w. woordenschatonderwijs, spelling en begrijpend lezen (Nieuwsbegrip). Op school wordt rond dit thema een leerteam gevormd, dat eigenaar van dit domein wordt. Voor wat betreft het woordenschatonderwijs worden dit schooljaar de posters van het CED geïmplementeerd.
 • Verdere implementatie van tablets en chromebooks
  Op beide locaties wordt er verder gewerkt met chromebooks en tablets. De ICT-werkgroep heeft ook dit jaar verschillende instructiemomenten ingepland, zodat het gebruik zo efficiënt mogelijk kan zijn.
 • Engels
  Vanaf dit schooljaar wordt er Engels aangeboden vanaf groep 1. Twee leerkrachten zijn opgeleid om dit zo goed mogelijk vorm en inhoud te geven.
 • Wetenschap Techniek en Cultuur
  Aandacht voor kunstzinnige vorming door Visual Thinking Strategy.
  Hoe kijk je naar schilderijen en vooral welke vragen stel je hier dan bij? Ook dit jaar zullen de kinderen weer lessen krijgen die hier antwoord op kunnen geven.
  Aandacht voor techniekonderwijs
  Vanuit de gemeente is er een innovatiesubsidie toegekend (samen met de Lorentz en de Meerpaal). Doel is om de kunstzinnige vorming een goede plek in ons onderwijs te geven. Dit schooljaar zal daar mee verder gegaan worden.
 • 21st Century Skills in het onderwijs
  Steeds vaker lezen wij deze term. Het heeft betrekking op een samenhangend geheel van vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in de 21ste eeuw. Gewerkt wordt aan de vaardigheden “samenwerking”, “kennisconstructie”, “ICT gebruik voor leren”, “probleemoplossend denken en creativiteit” en “planmatig werken”.

Bij al onze verbeteractiviteiten wordt er verbinding gezocht met de andere scholen van ons bestuur. Ons motto hierbij is "alleen ga je sneller, maar samen kom je verder".

 

kleuters aandachtig aan het werk

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren