Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Doelen voor 2017-2018

De samenleving staat niet stil en ook het onderwijs is altijd in beweging. De school blijft zich dan ook altijd ontwikkelen. Wij stellen iedere vier jaar een schoolplan op, waarin de doelen voor de komende jaren uiteen worden gezet.

 

Voor het schooljaar 2017-2018 staan de volgende hoofdpunten op het programma:

 • communiceren en ontmoeten
  Het komend schooljaar hebben wij extra aandacht voor deze pijler.  Met name het organiseren vansportief werkvormen in het kader van de implementatie van ons coöperatief leren zal centraal staan. 
 • Ouderparticipatie
  In de MR is besloten dat er een oudercommissie opgericht zal gaan worden. Het doel van deze oudercommissie is om het onderwijs te ondersteunen. Maar ook zullen zij trachten antwoord te geven op de vraag hoe er voor gezorgd kan worden dat ouderparticipatie bijdraagt aan ouderbetrokkenheid. Vorig schooljaar is veel aandacht besteed aan het reglement en kijken bij andere scholen hoe een en ander geregeld is. Dit schooljaar willen wij echt van start gaan met een oudercommissie naast de Medezeggenschapsraad
 • Implementatie OntwikkelingsVolgmodel voor kleuters en verdieping methoden
  Nieuwe onderwijsinzichten, ontwikkeling van moderne instructie- en verwerkingsmaterialen, de snel veranderende ICT-component vragen gedegen voorbereiding. Het Ontwikkelingsvolgmodel voor kleuters wordt verder uitgewerkt. Werkgroepen van teamleden werken aan de verdieping en borging van onze methoden. Voor komend jaar staat er geen vervanging op de agenda.
 • Verdieping PBS en GIP
  Wij zijn al meerdere jaren bezig met de invoering van PBS. Doorlopend besteden wij aandacht aan de verdere ontwikkeling. PBS helpt ons beter om te gaan met gedragsmatige vraagstukken.
  GIP zorgt ervoor dat de kinderen leren omgaan met uitgestelde aandacht. Ook hierbij geldt dat het belangrijk is dat de kinderen weten wat van hen verwacht wordt.
 • Passend onderwijs
  Steeds meer leerkrachten verdiepen zich door het volgen van cursussen (onder ander bij OnderwijsAdvies) in de toe te passen werkwijze om om te kunnen gaan met alle verschillen in de groep.
 • Aandacht voor het taalonderwijs
  Voor komend schooljaar worden er vanuit het taalonderwijs een drietal gebieden centraal gesteld t.w. woordenschatonderwijs, spelling en begrijpend lezen (Nieuwsbegrip). Op school wordt rond dit thema een leerteam gevormd, die eigenaar van dit domein wordt.
 • Verdere implementatie van tablets en chromebooks
  Vorig schooljaar zijn er op beide locaties chromebooks en tablets aangeschaft. Inmiddels is er toestemming om dit te verdubbelen. Het ICT-expertteam heeft verschillende instructiemomenten ingepland, zodat het gebruik zo efficiënt mogelijk kan zijn.
 • Engels
  Vanaf dit schooljaar wordt er Engels aangeboden vanaf groep 1. Twee leerkrachten zijn opgeleid om dit zo goed mogelijk vorm en inhoud te geven.
 • Wetenschap Techniek en Cultuur
  Aandacht voor kunstzinnige vorming door Visual Thinking Strategy.
  Hoe kijk je naar schilderijen en vooral welke vragen stel je hier dan bij? Ook dit jaar zullen de kinderen weer lessen krijgen die hier antwoord op kunnen geven.
  Aandacht voor techniekonderwijs
  Vanuit de gemeente is er een innovatiesubsidie toegekend (samen met de Lorentz en de Meerpaal). Doel is om de kunstzinnige vorming een goede plek in ons onderwijs te geven.
  Vorig schooljaar is er gewerkt aan het techniekbeleidsplan en is een leerkracht opgeleid tot techniekcoördinator. Dit schooljaar zal gebruikt worden om het beleidsplan te implementeren.
 • 21st Century Skills in het onderwijs
  Steeds vaker lezen wij deze term. Het heeft betrekking op een samenhangend geheel van vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in de 21ste eeuw. Gewerkt wordt aan de vaardigheden “samenwerking”, “kennisconstructie”, “ICT gebruik voor leren”, “probleemoplossend denken en creativiteit” en “planmatig werken”.

Bijzonder is wel, dat bij al onze verbeteractiviteiten er verbinding gezocht gaat worden met de andere scholen van ons bestuur. Ons motto hierbij is "alleen ga je sneller, maar samen kom je verder".

 

Wij zullen gaan samenwerken met oa de Woutertje Pieterse (techniek), Viersprong (PBS en woordenschat), Anne Frank en Telders (Nieuwsbegrip). Uiteraard liggen hier veel kansen, die wij graag met beide handen willen aannemen.

 

kleuters aandachtig aan het werk

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...